قاسم رفیعا

بچه محله امامرضا

      به لهجه مشهدی

 موره می بینی کهشر و با صفایم/بچه محله امام رضایم

زلزلیم   حادثیم     بلایم /بچه محله امام رضایم

هر روز جمعهدلومه مبندم /به پینجله طلا و ورمگردم

کار و بارمردیفه با خدایم/ بچه محله امام رضا یم

به مو بگو بیابه قله قاف / اصلا مو ره بیزر همونجه علاف!

قرار مرار هرچی بیگی مو پایم/ بچه محله امام رضایم

دروغ ، مرغنیست مییون ما باهم/ الان به عنوان مثال تو حرم

چند روزه که تونخ کفترایم / بچه محله امام رضایم

چشم مورهگیریفته چنتا کفتر / گفته خودش: چنتاشه خواستی وردر

الان درمخادماره مپایم / بچه محله امام رضایم

کفتراره کهبردم از روگنبد / مرم مو واز تونخ رفت وآمد

تو نخشه اوگنبد طلایم / بچه محله امام رضایم

گنبده نصف شبمده به دستم / او گفته: هر وخ که بییی مو هستم

مویم که قانع وبی ادعایم / بچه محله امام رضایم

وخته میبینمتوی عالم همه / ازش میگیرن و مگن واز کمه

گنبدشه اگر بدهرضایم / بچه محله امام رضایم

گنبد وممبدنموخوام باصفا/ سی ساله پای سفره ای آقا

منتظر یک ژتون غذایم / بچه محله امام رضایم 

/ 1 نظر / 39 بازدید
دانشجو

سلام میشه از مطالبتون برای نشریه دانشجویی استفاده کنیم؟