تو را غایب نامیده اند....

تو را غایب نامیده اند، چون ظاهر نیستی، نه اینکه حاضر نباشی.
غیبت به معنای حاضرنبودن، تهمت ناروائی است که به تو زده اند و آنان که بر این پندارند، فرق میان ظهور و حضور را نمی دانند،
آمدنت که در انتظار آنیم به معنای ظهور است، نه حضور و دلشدگانت که هر صبح و شام تو را می خوانند،
ظهورت را از خدا می طلبند نه حضورت را.
وقتی ظاهر می شوی، همه انگشت حیرت به دندان می گزند با تعجب می گویند که تو را پیش از این هم دیده اند. و راست می گویند، چرا که تو در میان مائی، زیرا امام مائی. جمعه که از راه می رسد، صاحبدلان دل از دست می دهند و قرار از کف می نهند و قافله دل های بی قرار روی به قبله می کنند و آمدنت را به انتظار می نشینند ...
/ 2 نظر / 11 بازدید
majnoon

به خدا خجالت میکشم از اینکه جوابی ندارم وقتی ازم می پرسن اون آقایی که شب و روز صداش میزنی کجاس......