مناجات

خدای من!

 سبک آمده ام با دست های تهی...

 سنگینم باز گردان

 خدای من !

سنگین آمده ام با کوله باری از گناه...

سبک بازم گردان

بازم گردان...

بازم گردان...

 *سایت هشت بهشت

/ 0 نظر / 9 بازدید