ملامحسن فيض كاشاني

روي تـو كس نديد و هزارت رقيب هست

در پـرده‌اي هنـوز و صـدت عندليـب هسـت

مُـرديـم از فـراق تـو اي عيـسـيِ زمـان

آيا زخـوانِ وصـل تو ما را نصيب هست؟

هرجا روم از توكه ـ دور از تو كس مباد ـ

ليكــن اميـدِ وصل توأم عنقريب هسـت

دوري ز خدمت تو  ز نقصانِ شوق ماست

دردا كه درد  نيست وگرنه طبيب‌ هست

اظهار شوق ‌اين ‌همه ‌از «فيض» هرزه ‌نيست

هم قصه ی غريب و حديث عجيب هست

/ 1 نظر / 8 بازدید
رفيق

زندانی زیبایی شب و قصه های کویر منم اسیری در مرداب جنگلهای سر سبز منم دل خسته از فریاد کلاغان خبر چین منم آوای مرغان باران در صحرا منم سردی زمستان در دی و بهمن منم بلندی شب در کوهسارانمنم تشنه گشته در سراب منم طوفان بی امان امواج دریا منم گرد باد لحظات سرد و تلخ آواز منم فریاد بی صدای تنهای مرگ منم آهوی سر مست دشت منم فریاد کودکان گرسنه منم