برای قیصر شعر ایران

پنداشتم که باغچه ای پرپر است او

دیدم که نه ...برادر من قیصر است او

لبریز از ترانه و سرشار از غزل

اسطوره ی مجسم شعر تر است او

هرکوچه باغ را که سرک می کشم هنوز

می بینم از تمام درختان سر است او

دیروز اگر برای شما شعر تر سرود

امروز هم بهانه ی چشم تر است او

یک عمر آبروی چمن بوده این درخت

امروز اگر خزان زده و لاغر است او

در خاک می تپد دل گرمش به یاد ما

چون آتش نهفته به خاکستر است او

اورا به آسمان بسپارش به خاک .... نه

مثل کبوتران حرم پرپر است او

گاهی زلال و نرم ...گهی تند و گاه تیز

تلفیق آب و آینه و خنجر است او

آرام آرمیده دراین حجم ترمه پوش

شاید به فکر یک غزل دیگراست او ....

*شعر از استاد سعید بیابانکی

/ 1 نظر / 7 بازدید

رحمت الله عليه